انگشتر آمیتیست شیک

8,500,000 7,500,000

انگشتر اوپال با دور نگین فیروزه

10,000,000

انگشتر توپاز آبی سوئیس

20,000,000

انگشتر توپاز سبز

14,000,000 12,000,000

انگشتر توپاز سرخ

15,000,000

انگشتر دست ساز اوپال

15,000,000

انگشتر دست ساز یاقوت کبود

14,000,000 12,000,000

انگشتر زبرجد

انگشتر زبرجد مردانه

انگشتر زمرد زامبیا

12,000,000

انگشتر سیترین

انگشتر عقیق

انگشتر عقیق یمن هفت شرف

8,500,000 7,500,000

انگشتر فیروزه نیشابور با رکاب نقره

20,000,000

انگشتر فیروزه نیشابور با عقیق یمن

انگشتر فیروزه نیشابور عجمی

35,000,000

انگشتر فیروزه نیشابور مردانه

12,000,000 10,000,000

انگشتر فیروزه کرمان

12,000,000

انگشتر مردانه الکساندریت

10,000,000 9,000,000

انگشتر مردانه اوپال

انگشتر مردانه توپاز

انگشتر مردانه توپاز

انگشتر مردانه زبرجد

8,000,000

انگشتر مردانه زمرد کلمبیا

انگشتر مردانه شجر

انگشتر مردانه عقیق یمن با نگین های زمرد

انگشتر مردانه عقیق یمنی دور زمرد

انگشتر مردانه چهار نگین

10,000,000

انگشتر مردانه یاقوت کبود

14,000,000

انگشتر مردانه یمن دور یاقوت

انگشتر موزانایت

انگشتر نقره عقیق یمن

8,000,000 7,500,000

انگشتر کلاسیک موزانایت

10,000,000 8,500,000

انگشتر گارنت با دور نگین های یاقوت قرمز

10,000,000

انگشتر گارنت قرمز

6,500,000 5,500,000

انگشتر یاقوت آبی

20,000,000

انگشتر یاقوت زرد

انگشتر یاقوت سرخ

انگشتر یاقوت قرمز

10,000,000 9,000,000

انگشتر یاقوت قرمز روشن

9,000,000 7,500,000

انگشتر یاقوت کبود

انگشتر یشم

7,500,000 6,500,000