سنگ های قیمتی چگونه تشکیل می شوند؟

سنگ های قیمتی معدنی در صخره سنگ ها و سنگریزه های مشتق از آنها یافت می شوند. صخره سنگ ها خود از یک یا چند کانی تشکیل شده و به سه نوع آتش...

ادامه مطلب